Žadatelům, jejichž žádost byla správní radou fondu vybrána, bude poskytnut nadační příspěvek na základě písemné smlouvy mezi nadačním fondem a uchazečem, přičemž k uzavření této smlouvy bude uchazeč vyzván e-mailem, případně (pokud požadováno) písemně na adresu, kterou uvedl v žádosti.

V případě, že uchazeč ve lhůtě 20 dnů nebude reagovat na nabídku k uzavření smlouvy a nepožádá o prodloužení této lhůty či prominutí z vážných důvodů, nemá nárok na vyplacení nadačního příspěvku.

Žadatel následně může čerpat nadační příspěvek a to buď najednou, nebo postupně a to maximálně po dobu 3 let. Na poskytnutí nadačního příspěvku nemá uchazeč ani při splnění všech předepsaných podmínek žádný právní nárok.

V případě, že daný uchazeč uvede nepravdivé nebo zavádějící informace či nesplní podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku, je povinen dle rozhodnutí správní rady vrátit celý poskytnutý nadační příspěvek zpět.

Žadatelé nesmí před rozhodnutím o poskytnutí nadačního příspěvku a po dobu poskytování nadačního příspěvku spáchat trestný čin.

Žadatelé musí realizovat podpořené vědecko-výzkumné činnosti na půdě ÚEB AV ČR, v.v.i., v neziskovém sektoru, veřejné správě či v komerční sféře, případně mohou být vysláni za účelem realizace vědecko-výzkumných aktivit na jiné vědecko-výzkumné pracoviště.

Po skončení uplatnění nadačního příspěvku budou příjemci nadačního příspěvku prezentovat správní radě výsledky své práce či zkušenosti např. z mezinárodní spolupráce či spolupráce z komerčního sektoru a účelné využití příspěvku NFJT. Vzhledem k nadnárodnímu pojetí fondu a přítomnosti zahraničního člena ve správní radě se předpokládá, že všechny závěrečné prezentace budou probíhat v anglickém jazyce.