Nadační fond formou nadačních příspěvků podporuje vědecko-výzkumnou činnost vztahující se k rostlinné biologii a to jak studenty, tak zejména mladé vědce a vědkyně ÚEB AV ČR, popřípadě zahraniční vědce a vědkyně působící na ÚEB AV ČR. Fond podporuje mezinárodní spolupráci, získávání a udržování kontaktů, předávání si znalostí a společné řešení sociálních a environmentálních problémů.

Žadatelé o poskytnutí příspěvku mohou projekty realizovat na půdě ÚEB AV ČR, v komerční sféře, veřejné správě, či v neziskovém sektoru (např. vědecko-výzkumná instituce) v České republice nebo v zahraničí.

Nadační příspěvky budou při splnění všech podmínek poskytovány následujícímu okruhu osob:

  • českým i zahraničním studentům magisterských a doktorských studijních programů zabývajících se rostlinnou biologií či souvisejícími vědními obory ve spolupráci s ÚEB;
  • českým i zahraničním zejména mladým vědcům působícím na ÚEB.

Nadační příspěvky, které se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění, jsou poskytovány na základě uvážení správní rady nadačního fondu po zhodnocení subjektivních okolností podané žádosti, tj. po zhodnocení uvedených kritérií:

  • originalita a nový přístup/novost;
  • oborový přínos;
  • společenská prospěšnost;
  • mezinárodní přesah výzkumu;
  • výstup konkrétního výzkumu a jeho prezentace;
  • možnost popularizace a budování renomé ÚEB.

Výše nadačního příspěvku bude určena na základě rozhodnutí správní rady po zvážení všech okolností podané žádosti. V případě přiznání nadačního příspěvku uzavírá nadační fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, v níž musí být uvedena hodnota poskytnutého příspěvku a podmínky, za kterých má být nadační příspěvek použit. Žadatel následně může čerpat nadační příspěvek a to buď najednou, nebo postupně a to maximálně po dobu 3 let.

Po skončení uplatnění nadačního příspěvku budou příjemci nadačního příspěvku prezentovat správní radě výsledky své práce či zkušenosti např. z mezinárodní spolupráce či spolupráce z komerčního sektoru a účelné využití příspěvku NFJT. Vzhledem k nadnárodnosti celého projektu a přítomnosti zahraničního člena ve správní radě se předpokládá, že všechny závěrečné prezentace budou probíhat v anglickém jazyce.

Podrobnější informace naleznete v Nadační listině NFJT a ve Statutu fondu.

Nenašli jste zde požadované informace? Rádi byste o nás napsali tiskovou zprávu? Napište nám na nfjt@ueb.cas.cz