Správní a dozorčí rada

Správní rada je čtyřčlenným orgánem NFJT, který řídí činnost fondu, vytváří jeho strategii, hodnotí podané žádosti o nadační příspěvek, rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku, schvaluje dary od partnerů NFJT, rozhoduje o změnách Statutu fondu a vykonává další činnosti uvedené v Nadační listině NFJT.

První členové správní rady byli zvoleni zřizovatelem NFJT. Budoucí členové správní rady jsou podle voleni současnými členy podle čl. XII Nadační listiny. Doba mandátu ve správní radě je 5 let, přičemž se neprovádí každoroční  obměna  členů  správní  rady.

Současní členové správní rady jsou:

Předseda správní rady

Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (1958, Vsetín) vystudoval algologii na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty University Karlovy (PřF UK) v Praze (1982). Nastoupil do Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (ÚEB), pod vedením Ing. Jaroslav Tupého, DrSc. pracoval na své disertaci, titul Ph.D. obhájil v roce 1990. V ÚEB pracuje jako vědecký pracovník, založil a do roku 2018 vedl Laboratoř buněčné biologie. Mezi lety 1991 a 1997 pracoval na Ústavu Maxe Plancka pro šlechtění rostlin v Kolíně nad Rýnem a na Ústavu mikrobiologie a genetiky Vídeňské univerzity. Od roku 1994 je také zaměstnán jako učitel a badatel na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK (profesorem byl jmenován v roce 2019). Zabývá se molekulárními procesy buněčné morfogeneze a vývoje rostlin; je autorem či spoluautorem více než 130 publikací a jedné učebnice.

 

 

 

 

Členka správní rady

Mgr. Věra Forejtová (1997, Jihlava) vystudovala botaniku na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2021 získala magisterský titul. V současnosti pracuje jako odborný pracovník Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám na Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. v Praze-Lysolajích. Ve volném čase se věnuje pěstování kapradin a dalších pokojových rostlin, zahradničení, procházkám, geocachingu a kreslení.

 

 

 

 

Člen správní rady

Dr. Franciscus M. (Frank) Maas (1957, Bennekom, Nizozemsko) vystudoval biologii na univerzitě v Amsterdamu, kde v roce 1987 získal titul Ph.D. Jeho výzkum je zaměřen na fyziologii rostlin s důrazem na vliv environmentálních vlivů na vývoj rostlin. V letech 1987 – 2014 byl zaměstnán jako vedoucí vědecký pracovník v oboru zemědělství na Univerzitě a Výzkumném centru Wageningen. V současnosti pracuje na částečný úvazek jako vedoucí vědecký pracovník v oboru ovocnářství v Norském Institutu Bio-ekonomie (Norwegian Institute for Bioeconomy – NIBO) a jako mezinárodní konzultant v oboru zemědělství pro několik firem zaměřených ovocnářství. Frank Maas je autorem a spoluautorem více než 30-ti vědeckých publikací a členem International Society for Horticultural Sciences.

 

 

Člen správní rady

RNDr. Martin Vágner, CSc. (1959, Praha) vystudoval rostlinnou fyziologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze (1978-1983). V tomtéž roce nastoupil do Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (ÚEB), kde v roce 1990 obhájil titul Ph.D. V ÚEB pracuje jako vědecký pracovník, zabývající se převážně hormonální regulací somatické embryogenese jehličnanů. Mimo to v ÚEB působil jako vědecký tajemník (1998-2006 a 2022-dosud), zástupce ředitele (2001-2003 a 2022-dosud), předseda Rady ústavu (2007-2012) a ředitel (2012-2022). Je autorem či spoluautorem více než 50 publikací.

 

 

Dozorčí rada je čtyřčlenným revizním orgánem NFJT, který kontroluje hospodaření fondu, využití finančních prostředků fondu, dodržování stanovených podmínek při poskytování podpor fondem, posuzuje výroční zprávu fondu, a vykonává další činnosti uvedené v Nadační listině NFJT.

První členové dozorčí rady byli zvoleni zřizovatelem NFJT. Budoucí členové dozorčí rady jsou podle voleni současnými členy podle čl. XIII Nadační listiny. Doba mandátu v dozorčí radě je na 4 roky, přičemž se neprovádí každoroční obměna členů dozorčí rady.

Současní členové dozorčí rady jsou:

Předseda dozorčí rady

Ing. Petr Nový (1968, Praha) vystudoval obor Automatizace a robotizace na ČZÚ v Praze, kde v roce 1992 obhájil inženýrský titul. Od roku 2009 působí na Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., z toho 3 roky jako správce majetku a služeb a od roku 2012 jako vedoucí THS. Mezi jeho záliby patří hraní počítačových her.

 

 

 

Místopředseda dozorčí rady

Dr. Jan Martinec (1962, Varnsdorf) vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze (1981-1986). Od roku 1989 byl doktorandem na Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) a v roce 1996 tam obhájil titul CSc. V ÚEB pracuje jako vědecký pracovník zabývající se především molekulárními mechanismy reakcí rostlin na stresy. Od roku 2012 do roku 2022 byl zástupcem ředitele, v roce 2022 se stal ředitelem ÚEB. Je autorem nebo spoluautorem více než 60 publikací. Přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 

Členka dozorčí rady

Andrea Hourová (1978, Slaný) pracuje jako sekretářka ředitele Ústavu experimentální botaniky na Akademii věd České republiky v pražských Lysolajích. Zároveň je laboratorní asistentkou na částečný úvazek na oddělení Laboratoř hormonálních regulací u rostlin, ÚEB AV ČR, v.v.i. Ve volném čase se věnuje aranžérství květin.

 

 

 

Člen dozorčí rady

Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (1972, Praha) vystudoval rostlinnou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií působil na Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) a jeden rok působil na Vanderbiltově univerzitě v Nashvillu v USA. Po absolvování doktorského studia (2003) se na ÚEB zabýval výzkumem vlivu délky dne, stresů a dalších faktorů na kvetení rostlin. Postupně se také začal věnovat popularizaci a propagaci vědy. Od roku 2012 se pak tímto oborem začal zabývat profesionálně na plný úvazek, a to v oddělení vnějších vztahů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V červnu 2017 se vrátil do ÚEB, kde je nyní specialistou na public relations. Kromě rostlin a biologie obecně se Jan zajímá o astronomii a historii, sbírá chemické prvky a jejich minerály a rád chodí na dlouhé procházky se svým psem.