NFJT podporuje vědecko-výzkumné aktivity zejména mladých vědců a studentů působících na Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a pomáhá jim uskutečňovat jejich nápady, navazovat spolupráce v ČR i zahraničí a hledat řešení nejen environmentálních problémů.

Žadatel o příspěvek nadačního fondu musí být:

  • student prezenčního nebo dálkového magisterského či doktorského studijního programu zabývajícího se rostlinnou biologií či souvisejícími vědními obory, a to v nějaké formě spolupráce s ÚEB AV ČR, v.v.i., přičemž doba studia žadatele nesmí přesáhnout standardní dobu studia (u zahraničních studentů nesmí doba studia daného studijního programu přesáhnout 4 roky)
  • vědec/výzkumník, který má alespoň půlroční pracovní úvazek na ÚEB AV ČR, v.v.i. (zahraniční vědci musí být vysláni zahraniční vědecko-výzkumnou nebo vzdělávací institucí ke spolupráci s ÚEB AV ČR, v.v.i.)

Žadatelé musí podat žádost o poskytnutí nadačního příspěvku na předepsaném formuláři NFJT, přístupném zde na webových stránkách. Součástí žádosti je životopis a také rozpočet, ve kterém žadatelé uvedou veškeré předpokládané výdaje.

K samotné žádosti žadatel připojí veškeré dokumenty mající vliv na přiznání nadačního příspěvku, např. doklad o studiu.

Povinnou přílohou žádosti je vyjádření vedoucího oddělení ÚEB/katedry/ústavu oboru, který studují nebo kterým se zabývají. Studenti doktorských studijních programů zároveň připojí vyjádření školitele. Zahraniční studenti a vědečtí pracovníci navíc připojí vyjádření vedoucího oddělení ÚEB, na kterém působí. Tyto přílohy je nutné mít podepsané dotyčnou osobou, která se vyjadřuje. Přílohy k žádosti není nutné dodat v originální podobě, stačí nahrát naskenovanou verzi. V případě, že z technických důvodů nelze přílohu nahrát, prosíme poslat řádně označenou přílohu na nfjt@ueb.cas.cz.

V případě, že žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti, bude neúplná či k ní nebude připojen rozpočet nebo k ní nebude připojeno vyjádření příslušné osoby podle předchozího odstavce a dokumenty, na základě nichž se bude posuzovat její oprávněnost, vyzve správní rada uchazeče o nadační příspěvek k jejímu doplnění, a to buď elektronicky, nebo písemně, přičemž lhůta k odstranění vad či doložení dokumentů nesmí být kratší než 7 dnů. V případě, že uchazeč nedoplní ve stanovené lhůtě žádost či  nepředloží požadované dokumenty a ani nepožádá z vážného důvodu o prodloužení či prominutí zmeškání lhůty, hledí se na žádost, jako by ji žadatel nepodal.

Bude-li některý uchazeč žádat o nadační příspěvek na několik projektů, v každém jednotlivém případě musí vždy podat novou žádost o přiznání nadačního příspěvku, doložit potřebné doklady včetně návrhu rozpočtu. Nadační příspěvek však nelze získat na více projektů zároveň.

V případě neschválení nadačního příspěvku na určitý výzkumný projekt (např. z důvodu velkého množství žádostí v daném roce), lze žádat o nadační příspěvek na tentýž projekt v příštím výzvě pro podávání projektů znovu. Žádost však musí splňovat všechny náležitosti a bude s ní zacházeno, jako kdyby to byla zcela nová žádost.

Výše nadačního příspěvku bude určena na základě rozhodnutí správní rady po zvážení všech okolností daného případu/projektu. Maximální výše nadačních příspěvků činí 160 000,- Kč na uchazeče za celou dobu poskytování nadačního příspěvku.

Nadační příspěvek je možné čerpat jednorázově nebo postupně po dobu maximálně 3 let.

Application for NFJT grant